ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

นิทรรศการแสดงผลงาน นวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้น ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย จัดนิทรรศการแสดงผลงาน นวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดตรัง สู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ณ ห้องประชุมภัชรัตน์ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อเป็นเวทีนำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัยและแสดงนิทรรศการนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) และการแสดงผลงานวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่ของคณะ จำนวน 4 คณะ โดยได้รับเกียรติจาก นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดพิธีและเดินเยี่ยมชมนิทรรศการ โครงการวิจัยภายใต้โครงการ การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะ 2 โดยมีฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยนำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส และทีมบริหารเป็นผู้นำชมนิทรรศการ