ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการวิชาการ

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการวิชาการ เพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ทะเลน้อย โดยมี ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดี น.สพ.โฆษิต อารีกิจ น.สพ.จตุรพัตน์ คำแป้น นายเสกสรรค์ ธัญญาลักษณ์และนางสาวราตรี แมรอ ได้ร่วมออกพื้นที่ในครั้งนี้ ณ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการวิชาการ เพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ทะเลน้อย โดยมี ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดี น.สพ.โฆษิต อารีกิจ น.สพ.จตุรพัตน์ คำแป้น นายเสกสรรค์ ธัญญาลักษณ์และนางสาวราตรี แมรอ ได้ร่วมออกพื้นที่ในครั้งนี้ ณ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง