ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย ร่วมประชุมหารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัทสยามมิชลิน จำกัด

วันนี้ เวลา 09.00-11.00  ผศ.ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วย อ.พิทักษ์ สถิตวรรษธนะ ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ได้ให้การต้อนรับ และประชุมหารือความร่วมมือด้านการจัดการศึกษากับสถานประกอบการ กับ คุณครรชิต จิรธนเสถียร ผู้อำนวยการ บริษัทสยามมิชลิน หาดใหญ่  และ คุณถาวร นุ้ยสุด ผู้จัดการฝึกอบรม  ซึ่งในเบื้องต้นมีประเด็นในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันดังนี้

1. มีแนวทางการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันในลักษณะ CWIE โดยในระยะแรกจะร่วมแลกเปลี่ยนผู้สอนและกิจกรรมการเรียนการสอนของบริษัทซึ่งดำเนินการร่วมกับ มทร.ล้านนา ในรูปแบบ #โรงเรียนโรงงาน ซึ่งจะเป็นการหารือร่วมกันกับ มทร.ล้านนา และบริษัท เร็วๆนี้

2. จัดให้มีการส่งนักศึกษาร่วมฝึกงานและสหกิจศึกษาในบริษัท โดยบริษัทให้การสนับสนุนนักศึกษาเหมือนกับพนักงานของบริษัท

3. บริษัทมีความประสงค์ทำความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในด้าน การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในแก่พนักงานของบริษัททั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เช่น การผลิตสื่อประกอบการฝึกอบรม การผลิตสื่อห้องปฏิบัติการเสมือนจริง (Virtual LAB) ก่อนให้พนักงานลงมือในห้องปฏิบัติการจริง

4. สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษา ได้วิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงงาน เช่น การจัดการน้ำเสียน้ำทิ้ง การพยากรณ์ปริมาณน้ำยางสดของภาคใต้ที่สัมพันธ์กับพื้นที่และฤดูกาล เป็นต้น

5. บริษัทยินดีร่วมกับมหาวิทยาลัยดำเนินโครงการวิจัย Talent Resource Management ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในแฟลตฟอร์ม  #การปรับปรุงรูปแบบอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) โดยเน้นไปที่แผนกฝึกอบรมของบริษัท