ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ร่วมแสดงมุทิตาจิตและถวายโล่รางวัล ประจำปี พ.ศ. 2564 แด่เจ้าคณะอำเภอสทิงพระและเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ)

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และบุคลากรคณะครุศาสตร์ฯ เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตและถวายโล่รางวัลบุคคลที่มีผลงานหรือมีคุณูปการต่อการอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 แด่ พระครูปุญญาพิศาล (วิชาญชัย กตปุญฺโญ) เจ้าคณะอำเภอสทิงพระและเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ณ วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา