ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

คณะวิศวะ มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอาชีพผลไม้กวน ชุมชน จ.ยะลา

 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมส่งมอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องกลด้วยระบบอัตโนมัติและเครื่องอัดแท่งผลไม้ ณ ที่ว่าการอำเภอธารโต จังหวัดยะลา ซึ่งมีการถ่ายทอดความรู้นวัตกรรมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยนวัตกรรมเครื่องตรวจควบคุมด้วยระบบอนุมัติภายใต้โครงการการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนสังคม โดยมีนายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอธารโต เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้การส่งมอบผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องกวนผลไม้ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติและเครื่องอัดแท่งผลไม้ ประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทุเรียนที่สวนพ่อนำ จินดารัตน์ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลิตผลการเกษตร ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา กลุ่มดูแลเด็กกำพร้าและยากจน ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา กลุ่มสตรีบ้านปีแยะ ตำบลบือมัง อำเภอรามัญ จังหวัดยะลาวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียน ตำบลตาชีอำเภอยะหา จังหวัดยะลา ภายในงานยังมีกิจกรรมสาธิตการใช้งานเครื่องกวนผลไม้ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติและเครื่องอัดแท่งผลไม้กวน วิธีการบำรุงรักษาเครื่องกวนผลไม้ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติและเครื่องอัดแท่งผลไม้กวน รวมไปถึงแนวทางการซ่อมบำรุง โดยมีผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน นางสาวนุชจิเรศ แก้วสกุล ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ์ และนายจรัญ ธรรมใจ นักวิจัยโครงการฯร่วมเป็นวิทยากรภายในงานอีกด้วย

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนที่สำคัญภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในการใช้ประโยชน์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นขยายนำงานวิจัยสู่ชุมชนศูนย์เรียนรู้ กลุ่มวิสาหกิจ ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง