ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ประชุมหารือการปรับปรุงสถานที่และระบบภูมิทัศน์ ภายในวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประชุมเกี่ยวกับการปรับปรุงสถานที่และระบบภูมิทัศน์ ภายในวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่