ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ถ่ายทำรถเข็นเด็กแบบพับได้ สะดวกปลอดภัย ขับเคลื่อนง่าย ลดมลภาวะ

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  สื่อมวลชน เข้าถ่ายทำสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย รถเข็นเด็กแบบพับได้ สะดวกปลอดภัย ขับเคลื่อนง่าย ลดมลภาวะ ผลงาน นายอดิศร ซ้ายขวัญ นางสาวรจรินทร์ คงบุญ และนางสาว อรอนงค์ ไชยวรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำทีมประดิษฐ์รถเข็นเด็กแบบพับได้ ณ ตึก62 คณะศิลปศาสตร์