ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร ศรีวิชัย ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

มทร ศรีวิชัย ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ร่วมกันทำหน้ากากอนามัย ร่วมกันป้อมกันไวรัส โควิด-19 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย นางดาวดล จันทรประทิน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงลศรีวิชัย ร่วมต้อนรับ นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และบุคลากรสภากาชาดไทย จังหวัดสงขลา ในการเข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่คณาจารย์ นักศึกษา หลักสูตรธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดสงขลา ในการผลิตผ้าปิดจมูก เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มอบให้แก่สภากาชาดจังหวัดสงขลาเพื่อแจกจ่ายประชาชนและพระสงฆ์จังหวัดสงขลา ณ บริเวณลานโถง อาคาร 58 สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยกิจกรรมในวันนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และจิตอาสาจังหวัดสงขลาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาและดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา นำจิตอาสา อาสาสมัครและนักศึกษาร่วมผลิตหน้ากากอนามัย (Mask) จากผ้า ใช้สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่พระภิกษุสงฆ์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนกลุ่มเสี่ยง นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ขณะนี้หน้ากากอนามัยประสบปัญหาขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน สภากาชาดไทยจึงให้เหล่ากาชาดจังหวัดจัดงบประมาณเพื่อจัดหาหน้ากากอนามัยนำมาแจกจ่ายแก่พระภิกษูสงฆ์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนกลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มแรก โดยได้ประสานไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาและมทร.ศรีวิชัย สงขลาเพื่อกำหนดแบบมาตรฐานของหน้ากากอนามัยในการผลิตหน้ากากอนามัย (Mask) จากผ้าขึ้นมาตามแบบมาตรฐานที่สามารถใช้ป้องกันโรคไวรัสโควิดได้ จากนั้นจะนำไปทำความสะอาด ฆ่าเชื้อที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาเพื่อทยอยแจกจ่ายให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป นอกจากนี้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาได้ฝึกอบรมให้ความรู้วิธีทำหน้ากากอนามัย (Mask) จากผ้าเพื่อนำไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลในครอบครัวและชุมชนของตนเอง เพื่อขยายองค์ความรู้การทำหน้ากากอนามัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทุกครัวเรือน มีหน้ากากใช้อย่างเพียงพอ เครดิต - สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา