ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

นศ.สถาปัตย์ โชว์ผลงาน Fashion show case 2019

หลักสูตรสาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรม Fashion show case 2019 โดยอาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อนำเสนอผลงานการออกแบบแฟชั่นของนักศึกษา จากการสร้างสรรค์ผลงานแนวคิดความเป็นใต้ ที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ผ่านเรื่องราวการเล่าเรื่องของวิถี วัฒธรรม ความผูกพันธ์ ภูมิปัญญา และสิ่งทอ รวมทั้งใช้การเทคนิคการทำผ้าเฉพาะถิ่น อาทิ ผ้าปาเต๊ะ ผ้าบาติก การเพ็นส์ลายเรือกอแล๊ะ การปักผ้า ให้มีความสวยงามและมีความหลากหลาย เพิ่มมูลค่าให้กับผลงาน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป ณ ลานกิจกรรม Central Festival Hatyai เมื่อเร็ว ๆ นี้