ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมทางศาสนาและร่วมกันทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา