ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง เรียนรู้การบริหารจัดการพลังงานและระบบผลิตไฟฟ้าอัจฉริยะ

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง เรียนรู้การบริหารจัดการพลังงานและระบบผลิตไฟฟ้าอัจฉริยะ ณ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ . ระหว่างวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร. ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จำนวน 13 คน เข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานภาคราชการและเอกชน “การบริหารจัดการพลังงานและระบบผลิตไฟฟ้าอัจฉริยะ” ณ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2. การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี ( treca13 conference) 3. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี 4. การผลิตเครื่องปรับอากาศ และ ระบบ Solar Air Hybrid บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ การศึกษาดูงานในครั้งนี้ นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในลักษณะนำเทคโนโลยีพลังงานที่ทันสมัยในการประยุกต์งานจริงในภาคอุตสาหกรรม การจัดการพลังงานในภาคธุรกิจ เอกชน รวมถึงวิวัฒนาการสู่ยุค Energy 4.0 ของประเทศในอนาคตต่อไป