ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

Open House 2020 The Exhibition “Smart Digital Education for All”

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ศ.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี ประธานในพิธีร​ เปิดบ้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2563 Open House 2020 The Exhibition “Smart Digital Education for All”
โดย​ได้รับ​เกียรติ​จาก​ศาสตรา​จารย์​สุ​วัจน์​ ธัญ​รส​ อธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ศรี​วิ​ชัย​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​โครงการ​และ​ให้​เกียรติ​มอบประกาศนียบัตร​บริษัท​ผู้เข้าร่วม​จัดบูท​นิทรรศการ​และการแข่งขันทักษะ​วิชาการ​ประเภท​ต่าง​ ๆ