ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

บันทึกเทป NBT SOUTH ช่อง11 ช่วงแกะประเด็น หัวข้อ OPEN HOUSE 2020 Smart RUTS for ALL