ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย ร่วมงาน รับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี  และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ร่วมงาน
รับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ผู้อำนวยการสภานายิกาสภากาชาดไทย
ณ ห้องนคราแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สภานายิกาสภากาชาดไทย มีพระราชเสาวนีย์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิขัย
เป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอนานกว่า 6 ปี รวมเป็นปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคเกินกว่า 10,247 หน่วย สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณชั้นที่ 1 โดย ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม สภากาชาดไทยจึงให้ประกาศเกียรติคุณไว้เป็นเกียรติยศสืบไป