ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ร่วมตักบาตรและบวงสรวงศาลเจ้าหลักเมือง

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม  รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้นางวศินี จิตภูษา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ร่วมทำบุญตักบาตร และร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าหลักเมือง  เนื่องในวันสงขลา ซึ่งจัดขึ้น ณ ย่านเมืองเก่าถนนนางงาม  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ภาคภูมิใจ สำนึกรักบ้านเกิด ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน และสร้างพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดร่วมกัน  มีส่วนราชการ ร้านค้า ประชาชนในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก