ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

กิจกรรมการตรวจติดตามผลการดําเนินโครงการวิจัยภายใต้แผนงาน ริเริ่มสําคัญ (Flagship) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”ประจําปี 2564 รอบ ๙ เดือน

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565  หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมการตรวจติดตามผลการดําเนินโครงการวิจัยภายใต้แผนงาน ริเริ่มสําคัญ (Flagship) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”ประจําปี 2564 รอบ ๙ เดือน   (Site Visit) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ภายใต้กรอบวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2564 ในแผนงานวิจัย “การพัฒนานวัตกรรมชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมชูพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิและกล่าวเปิดกิจกรรมการติดตามโครงการวิจัยชุมชนนวัตกรรมระยะ 9 เดือน (Site Visit) พร้อมด้วยคุณธานินทร์ ผะเอม ผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็นการรายงานผลการติดตามโครงการฯ และรองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย นำเสนอความก้าวหน้าระยะ 9 เดือน ในแผนงานวิจัย “การพัฒนานวัตกรรมชุมชนเพื่อยก
ระดับเศรษฐกิจฐานรากในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบ” แก่คณะผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวรายงานในกิจกรรมการติดตามโครงการวิจัยชุมชนนวัตกรรมระยะ 9 เดือน (Site Visit)
สืบเนื่องจากการดำเนินงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรมชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ภายใต้กรอบวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2564 เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม และการปรับใช้นวัตกรรมพร้อมใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาสำคัญและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบ โดยมีนายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางสาวอรวรรณ ศรีเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา และนายวรัชญ์ ปริสุทธิ์กุล กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด) ร่วมเสวนารับฟังข้อเสนอแนะและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่
กิจกรรมภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมพร้อมใช้ในแผนงานวิจัย “การพัฒนานวัตกรรมชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบ” จำนวน 10 โครงการย่อย การเยี่ยมชมผลงานชุมชนนวัตกรรมปี 2563 ในผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานให้ทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และการเยี่ยมชมวิถีชีวิตในพื้นที่เมืองเก่าสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีอาจารย์มณฑิรา เกียรติถาวรนันท์
อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรนำเยี่ยมชม เพื่อถ่ายทอดความรู้หนุนให้ชุมชนมีพื้นที่และสร้างโอกาสเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ณ ห้องประชุมชูพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย