ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

กิจกรรมการตรวจติดตามผลการดําเนินโครงการวิจัยภายใต้แผนงาน ริเริ่มสําคัญ (Flagship) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”ประจําปี 2564 รอบ ๙ เดือน