ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีประดับอินธนู พิธีครอบมือช่าง นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เตรียมความพร้อมนักศึกษา สู่เส้นทางวิศวกรพาณิชยนาวี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีประดับอินธนู พิธีครอบมือช่าง นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยการกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณของนักศึกษา ภายใต้โครงการสร้างแรงบันดาลใจและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่เส้นทางวิศวกรพาณิชยนาวี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมศรีวิศว อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันนี้ (29 เม.ย.65) หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีประดับอินธนู พิธีครอบมือช่าง นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ พร้อมด้วยการกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณของนักศึกษา ภายใต้โครงการสร้างแรงบันดาลใจและเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่เส้นทางวิศวกรพาณิชยนาวี โดยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประดับอินธนูให้แก่นักศึกษา และรับฟังการบรรยายความปลอดภัยและผลประโยชน์ของชาติทางทะล ได้รับเกียรติจาก พลเรือตรีกฤษฎา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 มอบหมายให้ น.อ.ทนงศักดิ์ คำตัน รองเสนาธิการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาสู่การเตรียมความพร้อมด้านพาณิชยนาวี โดยมีศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และอาจารย์วิทยา ศิริคุณ กล่าวต้อนรับ
กิจกรรมภายในโครงการดังกล่าวยังมีการจัดเวทีเสวนาในเรื่องบทบาทของวิศวกรรมเครื่องกลเรือต่อการพัฒนาประเทศด้านอุตสาหกรรมพานิชยนาวี และแนวทางพัฒนาและยกระดับบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการพาณิชยนาวีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ซึ่งมีบุคลากร นักศึกษา และผู้ปกครองเข้าร่วมรับฟังการเสวนา ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เข้าถึงบทบาทอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติที่มีความเจริญก้าวหน้า ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องอีกด้วย