ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพ วารสาร เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพ วารสาร เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใต้โครงการประชุมกองบรรณาธิการ วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมคณะทำงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพวารสาร เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus” ณ โรงแรมปาหนัน กระบี่ รีสอร์ท ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในนามของบรรณาธิการวารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัยได้เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพวารสารของมหาวิทยาลัย ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และเชื่อมต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้น 13 วารสารประกอบด้วย วารสารวิชชา (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช) วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช) วารสารวิชาการสังคมมนุษย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช) ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports (มหาวิทยาลัยทักษิณ)วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (มหาวิทยาลัยทักษิณ) Asian Journal of Arts and Culture (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) Trends in Sciences (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) Asia Social Issues (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST) (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี) วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) และวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์)
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง เกณฑ์การประเมินและแนวทางการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพวารสารสู่ฐานข้อมูล Scopus เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพวารสารของมหาวิทยาลัย เตรียมความพร้อมเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และเชื่อมต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้ในการดำเนินการด้านวารสาร หรือการพัฒนางานด้านการวิจัยต่อไป