ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

โครงการนวัตกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์สืบสานงานเครื่องประดับลูกปัดมโนราห์เพื่อเผยแพร่เรื่องราวทางวัฒนธรรมภาคใต้

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการนวัตกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์สืบสานงานเครื่องประดับลูกปัดมโนราห์เพื่อเผยแพร่เรื่องราวทางวัฒนธรรมภาคใต้ “มโนราห์”ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และเพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มโนราห์ ชุมชนท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงณ ห้องประชุมชูพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมทร.ศรีวิชัย สงขลา