ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ยกระดับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ

หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ บพท. และ สอวช. หนุน “โครงการการยกระดับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่สู่ตลาดการแข่งขัน” บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดตรัง ภายใต้แผนงานสำคัญ (Flagship) “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่” กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่” (Local Enterprises) หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการ “การยกระดับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่สู่ตลาดการแข่งขัน” ได้จัดกิจกรรมทบทวนแผนงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย ครั้งที่ 2 ร่วมกับภาคีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อรับฟังคำแนะนำ ปรึกษาหารือและแลกเลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานโครงการวิจัย โดยมี ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ผศ.ดร. อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ระบุว่า การดำเนินงานวิจัยที่ผ่านมาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และตอบโจทย์เป้าหมายเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนได้ในอนาคต โดยมีผศ. ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมคณะทำงานร่วมกับนักวิจัย จับมือกับตัวแทนภาคี ในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่จังหวัดตรัง ร่วมหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมให้คำแนะนำและแนวทางการดำเนินงาน นอกจากนั้นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน จังหวัดตรัง ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และปัญหาการปลูกพริกไทย รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ จึงได้มีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานดังกล่าว เพื่อการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากพริกไทย และการพัฒนาศักยภาพการผลิตพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน ซึ่งเป็น อัตลักษณ์จังหวัดตรัง โดยมุ่งหวังเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานให้มีการต่อยอดและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป