ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณพงค์ สังขวาสี รองอธิการบดี ประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔บรรยายขยายผลในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"ในสถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยวิทยากรจิตอาส ๙๔ "หลักสูตรหลักประจำ" เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" และ "หลักสูตรพื้นฐาน"ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสงขลา (ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดสงขลา)โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมการบรรยายดังกล่าว กว่า ๔๐๐ คน ซึ่งจัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย
ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิขัย สงขลา