ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

อบรมการทำปุ๋ยเปลือกปูม้า จ.ตรัง โดยหน่วยส่งเสริมและวิจัยธนาคารปูม้า มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง