ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหัวเขาฯ

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหัวเขาสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ผู้นำชุมชนได้เริ่มมีการดำเนินกิจกรรมที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในเมืองเก่าสงขลา และได้เล็งเห็นว่า สงขลาเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายของเชื่อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ และสงขลามีทรัพยากรทางธรรมชาติและความหลากหลายของชุมชนซึ่งชวนหลงไหล ผู้นำกลุ่มจึงได้จัดตั้งกลุ่ม ชื่อว่า Ecotourism Songkhla Thailand เพื่อเป็นกลุ่มที่ช่วยขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวเมืองเก่าสงขลาเข้ากับชุมชนบ้านหัวเขา อำเภอสิงหนคร โดยมีการร่วมมือกับผู้นำชุมชนบ้านหัวเขา ซึ่งในวันนี้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่หลายหลาย ตั้งแต่การเดินศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน และกิจกรรมการล่องเรือหางยาว ชมทัศนียภาพของทะเลสาบสงขลา การนั่งรถซาเล้งชมวิถีวิชีวิตและแหล่งท่องเที่ยวบ้านหัวเขา เที่ยวสวนชาใบขลู่ Singora Comes Alive ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และบรรจุภัณฑ์น้ำชาใบขลู่ที่สวยงาม ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากชุมชนโดยตรงและได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ซึ่งเป็นการฝึกให้นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว นำประสบการณ์ที่ได้รับ มาจัดกระบวนการคิด วางแผน และการต่อยอดทางด้านการเรียนต่อไป