ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

กิจกรรม Coaching Camp 2019 Startup Thailand League @RUTS

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ผศ.วรพงศ์ บุญช่วยแทน ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ศรีวิชัย และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม Coaching Camp 2019 ภายใต้ โครงการกิจกรรมการแข่ง Startup ระดับประเทศ Startup Thailand League ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการดังกล่าวร่วมกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และมอบหมายให้ มทร.ศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพในการจัดสถานที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในการประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นที่ถูกต้องและสามารถนำกลับไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ประดิษฐ์คิดค้นต่อยอดสู่การเป็นวิสาหกิจเบื้องต้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้ประเทศ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งขิงระบบนิเวศผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นในสถาบันการศึกษา ทั้งนี้กิจกรรม Coaching Camp 2019 ระดับภูมิภาค ภาคใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2562 ครั้งนี้มีนักศึกษามาจากหลากหลายมหาวิทยาลัย อาทิ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต สงขลา นครศรีธรรมราช และวิทยาลัยรัตภูมิ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ณ อาคารศรีวิศวะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย