ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

กิจกรรมขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมมโนราห์เพื่อหนุนเสริมระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565  สำนักงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัด“กิจกรรมขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมมโนราห์เพื่อหนุนเสริมระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดสงขลา”  โดยได้รับเกียรติจากนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มาเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางด้าน วิชาการเพื่อขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมมโนราห์ สำหรับการหนุนเสริมระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดสงขลา ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  (ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี)กับ วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และสมาคมศิลปินพื้นบ้าน จังหวัดสงขลา การจัดงานครั้งนี้ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมมโนราห์เพื่อหนุนเสริมระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดสงขลา” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกลไกประสานความร่วมมือและบูรณาการทำงานของประชาคมทางวัฒนธรรมด้านมโนราห์ สำหรับการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของมรดกภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรม และการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันทางสังคมระหว่างคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่สู่การสำนึกท้องถิ่นบนฐานทุนวัฒนธรรมโนราห์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นของผู้ประกอบการเชิงวัฒนธรรมมโนราห์ สู่การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นผ่านการผลิตสินค้า พื้นที่วัฒนธรรม และบริการเชิงวัฒนธรรมด้วยคุณค่าของวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ โดยกิจกรรมภายในงาน แบ่งกิจกรรมออกเป็นอาทิเช่นกิจกรรมการออกร้านขายของผลิตภัณฑ์มโนราห์  กิจกรรมการสาธิตและการผลิตผลิตภัณฑ์มโนราห์  กิจกรรมการแสดงมโนราห์ของศูนย์ฝึกมโนราห์ในจังหวัดสงขลา  กิจกรรมเดินแบบแฟชั่นโชว์ในชุดมโนราห์  กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ ณ โรงสีแดง (หับ โห้ หิ้น)