ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย นําผู้บริหาร วิทยาลัยรัตภูมิ เข้าเยี่ยมพบปะหารือ เพื่อจัดทำการลงนามความร่วมมือ กับผู้บริหาร บริษัท แอลพีเอฟ มีท โฟนเซน จำกัด

 
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำทีมผู้บริหารวิทยาลัยรัตภูมิ ดร.ภาณุมาศ สุยบางดำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ ผศ.ดร.อาริษา โสภาจารย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ธมลชนก คงขวัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน เดินทางเข้าเยี่ยมชม และพบปะหารือผู้บริหาร บริษัท แอลพีเอฟ มีท โฟนเซน จำกัด เป็นบริษัทในเครือลูกปลาฟาร์ม ดำเนินธุรกิจด้านปศุสัตว์ครบวงจร โดยมีฟาร์มไก่เนื้อ โรงงานชำแหละชิ้นส่วนไก่สด ร้านจำหน่ายสินค้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ซึ่งบริษัทมุ่งเน้นความสะอาด ความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะเป็นสำคัญ โดยยึดหลักการผลิตให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ มาตรฐาน GMP, HACCP, Halal และระบบอาหารปลอดภัย มีเป้าหมายกลุ่มลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมี นายชณัต แจ่มจันทา กรรมการผู้จัดการบริษัท แอลพีเอฟ มีท โฟนเซน จำกัด ในเครือลูกปลาฟาร์ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายชณัต แจ่มจันทา กรรมการผู้จัดการบริษัท แอลพีเอฟ มีท โฟนเซน จำกัด ในเครือลูกปลาฟาร์มได้กล่าวถึงนโยบายด้านการบริหารบริษัท ความเป็นมา และการทิศทางการพัฒนา จากนั้นได้พูดคุยหารือการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีแนวคิดจัดทำข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานต่อไป