ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

อธิการบดี กล่าวนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรและนักศึกษา

 

         ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการให้บริการบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม  และจริยธรรม ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม พร้อมทั้งกระตุ้นเตือนและให้แนวทาง    ในการปฏิบัติต่อคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นขึ้นในทุกๆ กรณี