ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

สวพ. ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3/2563 ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายและร่วมกันพัฒนากลไกในการบริหารจัดการงานวิจัยตามข้อตกลงที่มีความเห็นร่วมกัน