ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

รายการ"ระเบียงใต้" ช่อง NBT การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาว บ้านเนินหนองหงส์ พบกับ ดร.กิตติชนม์ อุเทนะพันธ์ุ คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

Live รายการ"ระเบียงใต้" ช่อง NBT [จันทร์ที่ 3 มกราคม 2565] เวลา 17.30-18.00 น. เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาว บ้านเนินหนองหงส์ พบกับ ดร.กิตติชนม์ อุเทนะพันธ์ุ คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่