ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

RMUTSV OPEN HOUSE 2018

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์  ร่วมเปิดงาน RMUTSV OPEN HOUSE 2018 การแสดงผลงานนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณะบริหารธุรกิจ  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-1 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีการแสดงบนเวที การประกวดSouthern top model 2018  และประกวดภาพถ่าย การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ การประกวดร้องเพลง และการแสดงละครเวทีเรื่อง "แผลเก่า" และมอบประกาศนียบัตร ให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสี่ยงให้กับมหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างวัญกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปในอนาคต  ณ เวทีกลาง มทร.ศรีวิชัย