ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

โครงการแผนธุรกิจสร้างสรรค์ จากผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนสู่การตลาด 4.0

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแผนธุรกิจสร้างสรรค์ จากผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนสู่การตลาด 4.0 จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน” โดยมองว่าการท่องเที่ยวต้องทำงานครอบคลุม 5 ด้าน พร้อมกัน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยมีชุมชนเป็นเจ้าของและมีส่วนในการจัดการ ณ ห้องประชุมใช้บางยาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มทร.ศรีวิชัย สงขลา สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก http://pr.rmutsv.ac.th/content/2018/02/9-1589