ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

พิธีเปิดการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ระดับชาติ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี ประธานกล่าวเปิดงาน การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 12 จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามาแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถด้านวิชาการต่งๆ จึงจำเป็นต้องจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการในครั้งน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดโครงการในวันนี้ จะทำให้นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ความสามารถที่มี และทักษะทางด้านวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการแข่งขันอย่างเต็มความสามารถ โดยมีโดยกลุ่มสถาบันเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9แห่ง ประกอบด้วย มทร.ธัญบุรี มทร.กรุงเทพ มทร.ตะวันออก มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ศรีวิชัย มทร.สุวรรณภูมิ มทร.อีสาน และมทร.ล้านนา กำหนดจัดให้มีการแข่งขันราชมงคลวิชากาวิศวกรรมป็นประจำทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552จนถึงปัจจุบันนี้ เป็นครั้งที่ 12 เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาในกลุ่มสถาบันเครือข่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคล ทั้ง 9 แห่ง ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพของนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ จำนวน 17 ประเภท การแข่งขัน มีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งหมด 12 หน่วยงาน การจัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการวิศวกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแข่งขันทักษะวิชาชีพของนักศึกษาและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางวิชาการ และเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาในด้านทักษะวิชาชีพให้ สามารถแข่งขัน ในระดับชาติและออกสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุมศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์