ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

สาขาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาการย้อมผ้า

สาขาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาการย้อมผ้า เพื่อสร้างสรรค์ผลงานภายใต้มหาวิทยาลัยสีเขียว Green Campus ผ่านรายวิชาภูมิปัญญาเพื่อการออกแบบแฟชั่น : ย้อมผ้าจากสีใบหูกวางในมหาวิทยาลัย เน้นการแต่งกายแบบเรียบง่ายเน้นความเป็นไทย