ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย MOU 15 ชุมชน ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมการลงนามการจัดทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น ความร่วมมือด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับชุมชนเป้าหมายที่หน่วยงานรับผิดชอบ ภายใต้นโยบาย “1 คณะ 1 ชุมชนเข้มแข็ง” เพื่อเป็นการพัฒนา ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชน และท้องถิ่น โดยอาศัยองค์ความรู้ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งเกิดการบูรณาการทรัพยากร การจัดการหน่วยงานเครือข่าย และมุ่งเน้น “นวัตกรรมเพื่อสังคม” นอกจากนั้น ได้รับเกียรติจาก  12 คณะ และ 3 วิทยาลัย ร่วมการลงนามในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นความร่วมมือด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม กับ 15 ชุมชน ณ ห้องประชุมศรีวิศว ชั้น 3 อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์