ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

พบปะพูดคุยวางแผนความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562ผศ.อุดร นามเสน รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับคุณพีรสุต ศรีธวัช ณ อยุธยา ผู้จัดการทรัพยากรบุคคลและการเงิน บริษัทไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด และคณะ พบปะพูดคุยวางแผนงานความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในปี 2563 และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นเงินจำนวน 32,000 บาท ณ ห้องประชุมประชุมศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย สงขลา