ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ผศ. ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผศ. สุเทพ ชูกลิ่น
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตามราชกิจจานุเบกษา โดยการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย สำนักพระราชวัง จะจัดให้มีการเข้าเฝ้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระบรมวงศานุวงศ์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา แต่ในปีนี้ได้มีการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้ยสายสะพาย ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ได้รับพระราชทาน ณ ห้องประชุมกินรี มทร.ศรีวิชัย