ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

สาขาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย นำ "นาโนเทคโนโลยี" ผลิต "หน้ากากผ้ากันน้ำ"

สาขาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย นำ "นาโนเทคโนโลยี" ผลิต "หน้ากากผ้ากันน้ำ" สามารถนำมาซักและนำกลับมาใช้ได้อีกถึง 30 ครั้ง
NBT SOUTH ช่อง11 ดิจิทัล