ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

เปิดโรงพยาบาลสนามอำเภอทุ่งใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

พิธีเปิดโรงพยาบาลอำเภอทุ่งใหญ่ โดย ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย    ทุ่งใหญ่ เข้าร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามอำเภอทุ่งใหญ่ ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

ในพิธีเปิดนายตระกูล หนูนิล นายอำเภอทุ่งใหญ่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามต่อประธานในพิธี นายอารี ไกรนรา รองประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ สาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่ และคณะทำงานทุกท่าน ในการเข้าร่วมพิธีเปิดในวันนี้

โรงพยาบาลสนามอำเภอทุ่งใหญ่ ขนาดความจุ 100 เตียง ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ เป็นสถานที่ดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการ ไม่พบเชื้อหรือรักษาหายแล้ว มาพักฟื้นภายในระยะเวลา 14 วัน หรือภายในระยะเวลาที่แน่ใจว่าผู้ป่วยหายจากโรคก่อนส่งกลับที่อยู่อาศัยโดยการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจะเป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด