ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

เยี่ยมชมพื้นที่วิจัย ชุมชนเลี้ยงหอยนางรม

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คณะศึกษาดูงาน จากคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี พร้อมด้วย ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว ลงพื้นที่บ้านแหลม ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง เยี่ยมชมพื้นที่วิจัยซึ่งเป็นชุมชนเลี้ยงหอยนางรม โดยมีนางสาวมล ณะสม และนายสมยศ ณะสม เกษตรกรผู้เลี้ยงหอยนางรมให้ความรู้ในการเลี้ยงหอยนางรมในชุมชน และผลผลิตหอยนางรมจากโรงเพาะฟัก #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ที่ร่วมเลี้ยงกับชุมชน