ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

พิธีสมโภชองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

 

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานในพิธีสมโพชองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มทร.ศรีวิชัย ตัวแทนอธิการบดี เข้าร่วมพิธีสมโภช ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช