ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

กิจกรรมการขับเคลื่อนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP "OTOP UPGRADE

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP "OTOP UPGRADE เพื่อให้ชุมชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาให้มีการสร้างรายได้ สร้างมูลค่า โดยการพัฒนาตราสินค้า และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้ อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดในพิธี และนายประมวล วรานุศิษฏ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพูดคุยกับผู้ประกอบการ สำหรับการขับเคลื่อนชุมชนเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างเครือข่ายในการยกระดับสินค้า และนำภูมิปัญญาในท้องถิ่นพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช