ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สหกรณ์โคนมพัทลุง

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยอ.สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ผศ.ดร.อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผศ.สมคิด ชัยเพชร
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เข้าพบปะพูดคุยกับ นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อีกทั้งเป็นประธานกรรมการสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง และคณะทำงาน เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการกับสหกรณ์โคนมจังหวัดพัทลุง และการส่งเสริมกิจการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์จากนมโค ของมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต ณ สหกรณ์โคนมจังหวัดพัทลุง