ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ระดับเขตภาคใต้ ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย มอบหมายให้ ผศ.กฤษณพงศ์ สังขวาสี รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ระดับเขตภาคใต้ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตามการดำเนินการและการประเมินและการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ระดับเขตภาคใต้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย