ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มอบสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องฝึกยืนโดยการปรับระดับองศาสำหรับผู้ป่วยเด็ก"

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วย อาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมมอบสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องฝึกยืนโดยการปรับระดับองศาสำหรับผู้ป่วยเด็ก" ซึ่งเป็นผลงานของนายวัชรากร นวลแก้ว และนายชัชวาล จันทร์อินทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ให้แก่กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู งานกิจกรรมบำบัด โรงพยาบาลสงขลา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้านกายภาพบำบัด ณ โรงพยาบาลสงขลา (เกาะยอ) จังหวัดสงขลา