ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่งมอบ โครงการวิจัยย่อยภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองฯ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่งมอบ โครงการวิจัยย่อยภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลา วันนี้(15 มิ.ย.64) ผศ.ดร.ณัฐณีภรณ์ น้อยเสงี่ยม คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หัวหน้าโครงการย่อยที่ 1) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชลัท ทิพากรเกียรติ (หัวหน้าโครงการย่อยที่ 3) และผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ร่วมส่งมอบโครงการวิจัยย่อยที่ 1 การพัฒนาพื้นที่กิจกรรมสาธารณะเมืองเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับเมืองอัจฉริยะสงขลา ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลา โดยมีนายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นผู้รับมอบโครงการฯ และ รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผู้อำนวยการแผนวิจัย) เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ การพัฒนาพื้นที่กิจกรรมสาธารณะเมืองเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับเมืองอัจฉริยะสงขลา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้เป็นเมืองที่มีการใช้เทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชน ภายใต้เมืองอัจฉริยะและเมืองน่าอยู่เทศบาลนครสงขลา