ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 9 มิ.ย. 2564 ดร.ภาณุมาศ สุยบางดำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่าง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลชาติ โชติการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปฏิบัติการแทนคณบดีฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมมือกัน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเพื่อการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ เช่น โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเครื่องจักรกลเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรครบวงจร หรือโครงการอื่น ๆ พิธีลงนาม MOA ครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค COVID-19