ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ อบจ.ตรัง ปล่อยลูกปูม้า 30 ล้านตัว

 

โครงการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ "คืนปูม้าสู่ทะเลไทย" เกิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง "การจัดการและส่งเสริมธนาคารปูม้าแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนในจังหวัดตรังและกระบี่ ระยะที่ 2 ซึ่งโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อดำเนินโครงการวิจัย โดยใช้หน่วยงานบูรณาการและความร่วมมือ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อน

นายก อบจ.ตรัง พร้อมคณะ และชาวบ้านตำบลสุโสะ ร่วมใจปล่อยลูกปูม้า 30 ล้านตัวเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและระบบนิเวศน์คลองสุโสะ ที่คลองสุโสะ หมู่ที่ 1 ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปูม้าจำนวน 30 ล้านตัว ตามโครงการขยายผลธนาคารปูม้า “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” โดยมี นายจารึก ทองหนัน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายละมุน สงบดี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายสมคิด รองเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน นายประสิทธิ์ โสะหาบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลสุโสะ และชาวบ้าน ตำบลสุโสะ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ท่าเทียบเรือควนโต๊ะสัน หมู่ที่ 1 ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฟื้นฟูธรรมชาติและระบบนิเวศน์นคลองสุโสะ โดยได้รับลูก ปูม้าจากชาวประมงพื้นบ้านที่นำมาบริจาคให้กับธนาคารปูม้าตำบลสุโสะ เพื่อฟักลูกปูนำปล่อยสู่ธรรมชาติ ส่วนอุปกรณ์ในการดูแลพ่อแม่พันธุ์ปูได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

 สำหรับโครงการปล่อยสัตว์น้ำในคลองสุโสะดำเนินการเป็นประจำทั้งปลา กุ้ง ปู "คลองสุโสะ" ถือเป็นหม้อข้าวของคนในอำเภอปะเหลียนทั้งหมด ชาวบ้านในพื้นที่ต่างช่วยกันดูแลรักษาป่าโกงกาง และระบบนิเวศน์ เพื่อความสมบูรณ์ของท้องทะเลให้ชาวบ้านทำมาหากินได้จนถึงรุ่นลูกหลาน ทั้งนี้ ชาวบ้านได้พัฒนาชุมชนคลองสุโสะเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์และการอาชีพ ในนามวิสาหกิจชุมชนล่องแพ คลองหวายดน มีบริการล่องแพ ชมระบบนิเวศป่าชายเลนคลองสุโสะ-หวายดน วิถีชีวิตชาวประมง จิบชาขลู่ ดูนก ตกปลา ดำหาสาหร่ายพวงองุ่นที่มีในลำคลองตามธรรมชาติ และรับประทานอาหารพื้นบ้านบนแพจากวัตถุดิบธรรมชาติในลำคลองสุโสะ เช่น เมนูยำหอยสันขวาน ยำสาหร่ายพวงองุ่น