ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย  ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน นำนวัตกรรมไปใช้ พัฒนาให้เกิดประโยชน์

มทร.ศรีวิชัย  ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน นำนวัตกรรมไปใช้ พัฒนาให้เกิดประโยชน์

มทร.ศรีวิชัย  จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โครงการพัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยี Smart Farming ชุมชนเกษตรสุขภาพควนลัง ภายใต้ แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area -based Innovation for Community)      ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสุขภาพควนลัง  ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียจติจาก อาจารย์วรสันต์  โสภณ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

อาจารย์สภาพร ขุนเพชร ผู้ช่วยอธิการบดี   ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   คุณธนัธิดา  แก้วหวังสกูล ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี  มากอ้น อาจารย์วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  คุณไอลดา นวลศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองควนลัง  และคุณประดับ นวลบุญ เจ้าของแปลงผักเกษตรสุขภาพควนลัง

โดย มทร.ศรีวิชัย ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยี Smart Farming และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรือนต้นแบบในการควบคุมแปลงเพาะปลูกผักอินทรีย์ ด้วยระบบ IOT ซึ่งระบบ IOT จะสามารถเข้าไปช่วยพัฒนาการเพาะปลูกผักอินทรีย์ของเกษตรกรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและรองรับกับตลาดผักอินทรีย์ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆและในอนาคตสามารถพัฒนาต่อยอดระบบ IOT ให้มีประสิทธิภาพและขยายผลไปสู่กระเพาะปลูกพืชชนิดอื่นๆต่อไป