ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ณ ห้อง 63205 อาคาร 63 คณะบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563 โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้